ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา 

 เผยเเพร่: 2021-03-19  |  อ่าน: 270 ครั้ง


 

         สืบเนื่องจากประเทศต่างๆ ได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเล 200 ไมล์ อันเป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องเสียแหล่งทำการประมง

ไปบางส่วน และและปัญหาเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนและมีราคาสูงทำให้ชาวประมงบางส่วนไม่สามารถทนต่อการขาดทุนในการจับปลา

ได้ซึ่งเป็นผลให้ผลผลิตสัตว์น้ำทะเลของประเทศลดลง ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสัตว์น้ำบริโภค และชาวประมงบางส่วนต้องว่างงาน

รัฐบาลจึงขอความร่วมมือจากธนาคารพัฒนาเอเชีย เพื่อจัดตั้งโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศขึ้น  มี ดร.กิจจา ใจเย็น เป็น

ผู้จัดการโครงการโดยเริ่มทำการศึกษาปัญหาเบื้องต้นปลายปี 2519 และมีการลงนามในสัญญาเงินกู้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2522 โดยสัญญ

มีผลบังคับไว้ตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม 2522 ซึ่งประกอบด้วยโครงการ ย่อย 6 โครงการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา เป็นส่วน

หนึ่งในโครงการย่อยที่ 4 เป็นโครงการพัฒนาทะเลสาบให้เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำ ที่สำคัญสำหรับภาคใต้ โดยการก่อสร้างสถานีเพาะกุ้งก้าม

กราม 1 แห่ง ภายใต้ชื่องานพัฒนาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกในทะเลสาบสงขลา เพื่อผลิตพันธุ์กุ้งให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงปีละ 20 ล้านตัว 

ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในคอกในทะเลสาบสงขลาตอนบนและตอนใน

 

           ต่อมาในปีงบประมาณ 2531 กรมประมงได้มีนโยบายให้สถานีแห่งนี้ผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำ ซึ่งได้สั่งให้ไปอยู่ในสังกัดกองประมงน้ำ

กร่อย และกำหนดชื่อหน่วยงานเป็นสถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดสงขลา และได้เปลี่ยนเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดสงขลา 

ภายใต้กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่งในปีงบประมาณ 2534 ปีงบประมาณ 2546 รัฐบาลได้มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการในส่วน

ของกรมประมงได้ปรับเปลี่ยนหน่วยงานต่างๆ โดย สถานีฯได้ปรับขึ้นเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา สังกัดสำนักวิจัยและ

พัฒนาประมงชายฝั่ง

 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) หรือ ศพช.สงขลา ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2559 ตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานกรมประมง ตามคำสั่งกรมประมงที่ 925/2559 โดยการผนวกรวม 2 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา (ศพช.สงขลา) และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ศพม.สงขลา

 

ปัจจุบัน ==>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา 

ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 มิ.ย. พ.ศ. 2563 และคำสั่งกรมประมงที่ 825/2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฏกระทรวงฯ ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้แยกงานด้านประมงทะเล ออกจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา" มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 3/1 ม.1 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา