บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา
นายนิคม ละอองศิริวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
    


นางสาวอรกัญญา เม่งหยู

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)

หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม

    
นายชลิต สง่างาม

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)

หัวหน้างานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

    
นางสาวพรรัตน์ จันทร์ทอง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางศรีประภา สิทธิโชคธนา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางมณกร บุญคล่อง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสุกัญญา เจริญศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางอดิเทพ บุญเจริญ

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายธีระยุทธ์ สว้สดี

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางศรีสุดา คำแก้ว

นักวิชาการประมง
    
นายกิตติ์ ทองเอก

นักวิชาการประมง
    
นางศิริพร แสงจันทร์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวปรีดา จันทร์ทอง

นักวิชาการประมง
    
นางสาวอังสุมา วิชัยดิษฐ

นักวิชาการประมง
    


นางสาวเสาวลักษณ์ พนม

นักวิทยาศาสตร์
    
นางจงกลวรรณ จันทร์ใหม่

นักวิทยาศาสตร์
    
นางจันทร์เพ็ญ พรรณราย

นักวิทยาศาสตร์
    
นางสาวสุปราณี ปมะโน

นักวิทยาศาสตร์
    


นางสาวปัญญ์ชลี พัฒโนทัย

นักวิชาการประมง
    


นายวิชัย จันทร์ผลึก

เจ้าพนักงานประมง
    
นางประภัสสร จันทร์ผลึก

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวสุจิรา รักหมอ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายคมสัน ทองนุ้ย

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นางบังอร เพชรบุรุษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    


นายพงศ์พล หุ้ยล่อง

จ้างติดตามการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร
    
นายทนงศักดิ์ วรรณจันทร์

จ้างติดตามการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกร
    
นางสาวขวัญฤทัย อินวรรณะ

จ้างตรวจวิเคราะห์โรคและคุณภาพพันธุ์กุ้ง
    
นางสาวอัจฉราภรณ์ สุขศรี

จ้างตรวจวิเคราะห์โรคและคุณภาพพันธุ์กุ้ง
    
นายกฤษฎา แซ่ลิ่ม

พนักงานขับรถยนต์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 3/1 หมู่ 1 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140