นางสาวปริศนา คลิ้งสุขคล้าย

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
    


นางสาวอรกัญญา เม่งหยู

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ


หัวหน้างานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์ม

    
นายชลิต สง่างาม

นักวิชาการประมงชำนาญการ


หัวหน้างานผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

    
นางสาวพรรัตน์ จันทร์ทอง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางศรีประภา สิทธิโชคธนา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางมณกร บุญคล่อง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นางสุกัญญา เจริญศรี

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นางอดิเทพ บุญเจริญ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นายธีระยุทธ์ สว้สดี

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
ว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


หัวหน้างานธุรการ

    


นางวรรณา หนูคล้าย

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2/หัวหน้า
    
นายสำราญ แก้วเนียม

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2
    
นายชัยวัฒน์ หนูแก้ว

พนักงานประมงพื้นฐาน บ2
    
นางพรพิลาศ สังข์ไชย

พนักงานการเงินและบัญชี
    
นายสุรัตน์ แสงไกร

ช่างปูน ช4
    


นางยุพเยาว์ พรหมสุวรรณ

พนักงานสถานที่ บ2
    
นายสมโชค รัตนชู

พนักงานขับรถยนต์
    


นางศรีสุดา คำแก้ว

นักวิชาการประมง
    
นายกิตติ์ ทองเอก

นักวิชาการประมง
    
นางศิริพร แสงจันทร์

นักวิชาการประมง
    
นายนฤดม พูลศิริ

นักวิชาการประมง
    


นางสาวปรีดา จันทร์ทอง

นักวิชาการประมง
    
นางสาวอังสุมา วิชัยดิษฐ

นักวิชาการประมง
    
นางสาวปัญญ์ชลี พัฒโนทัย

นักวิชาการประมง
    
นางสาวชุติกาญจน์ พวงอินทร์

นักวิชาการประมง
    


นางจงกลวรรณ จันทร์ใหม่

นักวิทยาศาสตร์
    
นางจันทร์เพ็ญ พรรณราย

นักวิทยาศาสตร์
    
นางสาวสุปราณี ปมะโน

นักวิทยาศาสตร์
    


นายวิชัย จันทร์ผลึก

เจ้าพนักงานประมง
    
นางประภัสสร จันทร์ผลึก

เจ้าพนักงานประมง
    
นางสาวสุจิรา รักหมอ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายภัทรพงศ์ คงมุณี

เจ้าพนักงานประมง
    


นายคมสัน ทองนุ้ย

เจ้าหน้าที่ประมง
    
นายประสิทธิ์ เพชรบุรุษ

เจ้าหน้าที่ประมง
    


นายนิคม มุสิจินดา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายธวัช นกแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวรัญญู คงมา

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายวีรชาติ จันทรทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวซัมซียะห์ สาเม๊าะ

เจ้าพนักงานประมง
    


นายสุริยัน ชูสิงห์แค

นายช่างกลโรงงาน
    
นายกฤษฎา จิตภักดี

นายช่างไฟฟ้า
    
นางสุณีรัตน์ ขาวเรือง

พนักงานห้องทดลอง
    
นางพรรณพร พิพัฒฉวี

พนักงานห้องทดลอง
    


นางบังอร เพชรบุรุษ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
    
นางโสภิดา ทองด้วง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวสุทิพย์ สังข์ขาว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นางสาวเพ็ญนภา คงรังษี

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางสาวอัจฉราภรณ์ สุขศรี

นักวิทยาศาสตร์
    
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

 3/1 หมู่ 1 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140      ranod_scrdc@yahoo.com   074-536282, 074-536284   074-536283   แฟนเพจ