หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 


(1) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา และปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

(2) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ดำเนินการกำหนดและปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(3) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและอัตรากำลัง รวมทั้งการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  (HR Scorecard) และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) รวมทั้งดำเนินการเสริมสร้างกำลังคนที่มีศักยภาพและสมรรถนะสูง

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ให้สอดคล้องกับมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(6) ศึกษา วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ และดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการถึงระดับทรงคุณวุฒิ การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับ และเปลี่ยนสายงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ รวมทั้งการจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

(7) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ

(8) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบริหารทรัพยากรบุคคล

(9) ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงกรอบตำแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและข้อมูลการแต่งตั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(10) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย