คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดย คุณภัทรภร จิตอนุตรโชติ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดย คุณภัทรภร จิตอนุตรโชติ

  • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดย คุณภัทรภร จิตอนุตรโชติ 

     คลังความรู้  ข้อมูลวิจัย


    คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การสืบหาสาเหตุ กรณีพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา  ที่ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ดี (Good Aquaculture Practices: GAP) ของกรมประมงในช่วงที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาการตรวจพบสารตกค้างในสัตว์น้ํา ทั้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่ได้รับการรับรอง GAP แล้วและฟาร์มที่มาขอรับการรับรองใหม่จากกรมประมง รวมทั้งกรมประมง ยังได้รับแจ้งปัญหาการตรวจพบสารตกค้างในสินค้าประมงส่งออกจากประเทศผู้นําเข้า ซึ่งปัญหาดังกล่า ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภค ดังนั้น กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมง จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการสืบหาสาเหตุในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสําหรับเจ้าหน้าที่ กรมประมง กรณีได้รับแจ้งการตรวจพบยาสัตว์และสารเคมีตกค้างในสัตว์น้ําที่มาจากฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP โดยอธิบดีกรมประมงได้ให้ความเห็นชอบและมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมประมง จํานวน 13 หน่วยงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสารตกค้างตามภารกิจและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น เพื่อให้กรมประมงสามารถควบคุม กํากับดูแลและเฝ้าระวังการใช้ยาสัตว์และสารเคมีในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สามารถสืบหาแหล่งที่มาของสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีขั้นตอนปฏิบัติในการรวบรวมหลักฐานและการรายงานผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รายละเอียดเพิ่มเติมตางลิ้งค์ https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20211213112332_1_file.pdf