ชุดวีดิทัศน์ (SDGs) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชุดวีดิทัศน์ (SDGs) เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เผยเเพร่: 2021-03-31  |  อ่าน: 193 ครั้ง


เนื่องด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่า ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติรวม 193 ประเทศ ได้ร่วมลงนามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) โดยกำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน ประกอบกับมีมติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) ซึ่งรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับทุกส่วนในสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายความยั่งยืน สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดทำชุดวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" ซึ่งสามารถดูวีดิทัศน์นี้ได้ตามลิงค์ วีดิทัศน์ชุด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา"