มาตรฐานกายภาพ 


มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางกายภาพ เริ่มใช้ 1/11/58