มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี


มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี 


มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางเคมี

  • มาตรฐานสินค้าสิทธิพิเศษ...update 28 November 2022
Frozen Fishery Product

Canned Fishery Product

Traditional Fishery Product

  • มาตรฐานสินค้า lot by lot...update 28 November 2022

- แช่แข็ง/กระป๋อง

- พื้นเมือง