ภารกิจ/หน้าที่

ภารกิจ/หน้าที่ 

 เผยเเพร่: 2020-11-06  |  อ่าน: 617 ครั้ง


สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

    ๑. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

    ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม

    ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประมงและกิจกรรมของกรม

    ๔. ดำเนินการดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภคของกรม

    ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา รวมทั้งสํารวจออกแบบ ควบคุมสิ่งก่อสร้างและตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมของกรม

    ๖. ตําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม

    ๗. ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม

    ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

โดยแบ่งงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๖ กลุ่ม ดังนี้

๑. ฝ่ายสารบรรณ

    (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณของกรม ร่างโต้ตอบหนังสือราชการการรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือ เอกสารต่างๆ งานธุรการทั่วไปที่ไม่ได้กําหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ

    (๒) วิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุป และนําเสนองานด้านสารบรรณ

    (๓) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขานุการกรม

    (๔) ปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานบุคลากร

    (๕) อํานวยการ และจัดการงานประชุม

    (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มช่วยอํานวยการ

    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ติดตาม สรุปผล และรายงาน เรื่องที่มีความสำคัญต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของผู้บริหาร และปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร

    (๒) บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประมง (Call Center)

    (๓) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ กรมประมง

    (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มซ่อมบํารุงอาคารและสถานที่

    (๑) วางแผน กํากับ ดูแล และดําเนินงานด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการจราจร ตลอดจนงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม และภายนอกอาคาร

    (๒) ควบคุม ดูแลงานยานพาหนะของกรม

    (๓) ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภคของอาคารภายในกรม

    (๔) ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบํารุงระบบเครื่องเสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมของ กรมประมง

    (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๔. กลุ่มห้องสมุด

    (๑) บริหารห้องสมุดกรมประมง

    (๒) จัดหาหนังสือแลกเปลี่ยนเอกสารวิชาการกับห้องสมุดของหน่วยงานอื่นทั้งราคารัฐและภาคเอกชน

    (๓) บริการสารสนเทศเพื่อการค้นหาเอกสารทางการประมง

    (๔) จัดทําฐานข้อมูลเอกสารทางการประมง ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

    (๕) ให้คําปรึกษาและช่วยเหลือการจัดตั้งและปรับปรุงห้องสมุดกรมประมงในส่วนภูมิภาค

๕. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ติดตามสถานการณ์ และข่าวสารด้านการประมง

    (๒) ศึกษา วิเคราะห์วิธีการ ช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน

    (๓) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

    (๔) บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีข่าวสารกรม

    (๕) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกด้านงานประชาสัมพันธ์

    (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๖. กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลข่าวสารด้านการประมงเพื่อใช้ในการเผยแพร่ในทุกรูปแบบ

    (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลิต และการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการและสื่อดิจิทัล

    (๓) บริการผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการ สื่อดิจิทัล และงานด้านกราฟิก

    (๔) สนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในด้านการประมง

    (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๗. กลุ่มวิศวกรรมประมง

    (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการประมง

    (๒) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมประมง ให้เป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    (๓) จัดทําแผนงาน สํารวจพื้นที่ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำ

    (๔) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม

    (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย