หน่วยงานในสังกัดของเรา ภารกิจ/หน้าที่


หน่วยงานในสังกัดของเรา ภารกิจ/หน้าที่ 


สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

    ๑. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม

    ๒. ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม

    ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการประมงและกิจกรรมของกรม

    ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์

    ๕. ดำเนินการดูแลดูแลอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และระบบสาธารณูปโภคของกรม

    ๖. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนา รวมทั้งสํารวจออกแบบ ควบคุมสิ่งก่อสร้าง และตรวจสอบงานด้านวิศวกรรมของกรม

    ๗. ดําเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกรม

    ๘. ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดของกรม

    ๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

      

โดยแบ่งงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๖ กลุ่ม ดังนี้

๑. ฝ่ายสารบรรณ

    (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณของกรม ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือ เอกสารต่างๆ งานธุรการทั่วไปที่ไม่ได้กําหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ

    (๒) วิเคราะห์ กลั่นกรอง สรุป และนําเสนองานด้านสารบรรณ

    (๓) ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขานุการกรม

    (๔) ปฏิบัติงานด้านงานแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานบุคลากร

    (๕) ควบคุม ดูแลยานพาหนะของกรม

    (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มช่วยอํานวยการ

    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ติดตาม สรุปผล และรายงาน เรื่องที่มีความสำคัญต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการของผู้บริหาร และปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร

    (๒) บริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประมง (Call Center)

    (๓) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และกรมประมง

    (๔) อำนวยการ และจัดการงานประชุม

    (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มซ่อมบํารุงอาคารและสถานที่

    (๑) วางแผน กํากับ ดูแล และดําเนินงานด้านระบบสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการจราจร ตลอดจนงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ระบบเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม และภายนอกอาคาร

    (๒) ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภคของอาคารภายในกรม

    (๓) ให้บริการติดตั้ง และซ่อมบํารุงระบบเครื่องเสียง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม ของกรมประมง

    (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. กลุ่มห้องสมุดและข้อมูลข่าวสาร     

    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนางานด้านห้องสมุดและสารนิเทศ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กรมประมง) และงานด้านหอประวัติของกรมประมง

    (๒) จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ และผลิตทรัพยากรสารนิเทศการประมง ประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่่อเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการค้นคว้าของกรมประมง

    (๓) ให้บริการทางวิชาการด้านสารนิเทศการประมง งานวิจัย ด้านการประมง ข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติของกรมประมง ในรูปเอกสาร ระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายออนไลน์

    (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กรมประมง)

    (๕) บริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสดและเผยแพร่เทคโนโลยีข่าวสารกรม

    (๖) ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการจัดตั้งห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (กรมประมง) และศูนย์ถ่ายทอดสดและเผยแพร่เทคโนโลยีข่าวสารกรม แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมประมงและหน่วยงานภายนอก 

    (๗) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๕. กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์     

    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ติดตามสถานการณ์ และข่าวสารด้านการประมง

    (๒) ศึกษา วิเคราะห์วิธีการ ช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน

    (๓) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการประชาสัมพันธ์

    (๔) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้านงานประชาสัมพันธ์

    (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๖. กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์     

    (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลข่าวสารด้านการประมง เพื่อใช้ในการเผยแพร่ในทุกรูปแบบ

    (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลิต และการให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการและสื่อดิจิทัล

    (๓) บริการผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิทรรศการ สื่อดิจิทัล และงานด้านกราฟิก

    (๔) สนับสนุนในการผลิตสื่อให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ในด้านการประมง

    (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๗. กลุ่มวิศวกรรมประมง

    (๑) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจทางการประมง

    (๒) ตรวจสอบ วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรมประมง ให้เป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    (๓) จัดทําแผนงาน สํารวจพื้นที่ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำ

    (๔) ให้บริการงานด้านวิศวกรรมโยธาแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม

    (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย