[2020-12-03] ๒ สขร.1 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนพ.ย.63 [2020-11-23] สขร.1 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน ต.ค.63. [2020-08-19] สขร.1 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนส.ค.63.xlsx [2020-08-19] สขร.1 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนก.ค.63.xlsx [2019-09-25] สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี61 ฉบับ Excel [2019-09-19] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 (สขร1) [2019-09-19]  สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี62 สขร.1 ฉบับ Excel [2019-09-10] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 (สขร1) [2019-09-05] แบบ ชร 5 ข บันทึกการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรใหญ่ของเรือ [2019-09-05] แบบ ชร 4 บันทึกการรับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเรือ อ่านทั้งหมด 

๒ สขร.1 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือนพ.ย.63