ทำเนียบผู้บริหารหน่วย 


                                                                                                                enlightened ทำเนียบผู้บริหารหน่วยenlightened                           


       

                                                                                        หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี

 


                                                                                                                       ๑. นายไพโรจน์  สุขศรี

                                                                                                                       ๒. นายอำพร   พงษ์วันนา

                                                                                                                       ๓. นายปราโมทย์  แร่เพชร

                                                                                                                       ๔. นายวิวรรธน์  แสงวารินทร์

                                                                                                                       ๕. นายโสภาพ  ดีบ้านโสก


                                                                                  หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี


                                                                                                                       ๑. นายสัมพนธ์ บุญจันทร์

                                                                                                                       ๒. นายประเสิรฐ   มากทรัพย์

                                                                                                                       ๓. นายอำนาจ   จีขาวขำ

                                                                                                                       ๔. นายไพบูลย์  วงษ์ชัยยา


                                                                                                 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี


                                                                                                                        ๑. นายสนิตย์ ปัทถาพงษ์

                                                                                                                        ๒. นายบัญญัติ   ใฝ่จิต


                                                                                           หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ (กาญจนบุรี)

                                                            

                                  

๑. นายไพศาล  รัตนา