ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ประวัติศูนย์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

 เผยเเพร่: 2017-01-13  |  อ่าน: 2,927 ครั้ง

 

ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) เป็นหน่วยราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค สังกัดกรมประมง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยใช้ชื่อว่า “สถานีประมงจังหวัดสมุทรสาคร” ภายใต้โครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น เลขที่ 127 หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนก้นอ่าวไทย ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ต่อมากรมประมงได้มีการปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนราชการในกรมประมงใหม่หลายครั้ง จนถึงปี พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) อยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


วิสัยทัศน์

“เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยั่งยืน ผลผลิตปลอดภัยและมั่นคง บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ

 • พัฒนาฟาร์มและผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • เพิ่มผลผลิตในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและแหล่งทรัพยากรอื่นอย่างยั่งยืน
 • พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ค่านิยม "We are FISHERIES"

 • F    =     Friendly มีความเป็นมิตร
 • I     =     Integrity มีคุณธรรม จริยธรรม
 • S    =    Smart มีความสง่างาม
 • H    =    Happiness มีความสุข
 • E    =    Enthusiasm มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • R    =    Responsibility มีความรับผิดชอบ
 • I     =    Intelligence มีความฉลาด
 • E    =    Energy มีพลังและกำลังความสามารถ
 • S    =    Simplicity มีความเรียบง่าย