บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)
นางสาวมนทการติ ท้ามติ้น

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต ๒ (สมุทรสาคร)
    
นางสาวฐิติมา ทองศรีพงษ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นางเบ็ญยะมาศ บุญอบรม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางชมพูนุท สามห้วย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายธนวัตร แก้วบริบัตร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
ดร.นภารัตน์ ประไพวงศ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางจีรวรรณ์ ศรีทองชื่น

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    
นายณัฐพงศ์ ฐิติรัตนโชค

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายสุพรชัย พนารัตนะโสภณ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางดุษฎี การช่างทำ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางวิมล แก้วแหวน

พนักงานพัสดุ
    
นางสาคร ปัทถาพงษ์

พนักงานห้องปฏิบัติการ
    
นางสุมนต์ กลั่นประทุม

พนักงานการเงินและบัญชี
    
นายประสิทธิ์ เนตรล้อมวงค์

พนักงานขับรถยนต์
    
นายนิมิตร นาคทับทิม

ช่างเครื่องยนต์
    
นายสมพร วงศ์คำ

พนักงานประมงพื้นฐาน
    
นายจรูญ แสงจารุ

พนักงานขับรถยนต์
    
นายนคร วงศ์คำ

ช่างไฟฟ้า
    
นายณรงค์ชัย ยิ้มดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย
    


นายอลงกรณ์ รุ่งสว่าง

นักวิทยาศาสตร์
    
นายพรฐนิศร์ ศรีสวัสดิ์

นักวิทยาศาสตร์
    


น.ส.กัลยาณี ตุ้มเพ็ชร์

นักวิชาการประมง
    
น.ส.ปาณิสรา เอกจีน

นักวิชาการประมง
    
นายชรินทร์ เพียงไธสง

นักวิชาการประมง
    
นายดำรงศักดิ์ มาลีพันธ์

นักวิชาการประมง
    
นายนิเวศ อิ่มละออ

นักวิชาการประมง
    
นายวัชพล จำรัสชูเกียรติ

นักวิชาการประมง
    
นายสุรชัย แซ่ลิ่ม

นักวิชาการประมง
    


น.ส.ธณัตชากร กลั่นภักดี

เจ้าพนักงานประมง
    
น.ส.ภาสินี สุคนธ์เจริญ

เจ้าพนักงานประมง
    
นายชาญวิทย์ มีพวก

เจ้าพนักงานประมง
    
นายธนพงษ์ ดะสมุทร

เจ้าพนักงานประมง
    
นายศุภวัทน์ เลียบเจริญรุ่งชัย

เจ้าพนักงานประมง
    


นายเกียรติศักดิ์ พึ่งพร

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายบันลือ เทศปัญ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายประพจน์ ฉ่ำวารี

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายอุปถัม สุดสวาท

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางภัชรีย์ อิ่มละออ

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นายสายชล พันธ์ุชงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
    
นางทัศนีย์ คนชม

พนักงานผู้ช่วยประมง
    


นายตรัย ประภาวิทย์

พนักงานห้องทดลอง
    
นายภัทระ พรหมลิขิต

พนักงานห้องทดลอง
    


น.ส.เจนจีรา แท่นนิล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    
นางมธุรส สุนทร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    


นายวันชัย ศรีวงศ์

คนงานประมง
    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

 127 ม.8 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 https://goo.gl/maps/8pPBiqzk8iS2