ประวัติหน่วยงาน 


ประวัติหน่วยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี 

          ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533-2534 โดยงบประมาณของกรมประมง เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 59 ตร.วา โดยใช้ชื่อ “หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง”สังกัด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533-2534 โดยงบประมาณของกรมประมง เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 59 ตร.วา โดยใช้ชื่อ “หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง” สังกัด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          - ปี พ.ศ. 2540  เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน”

          - ปี พ.ศ. 2546  เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี”

          - ปี พ.ศ. 2554 เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี”
          - ปี พ.ศ. 2558 เปลี่ยนชื่อเป็น “หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี”