ทำเนียบผู้บริหาร 

 ข้อมูลองค์กร  ผู้บริหาร  ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง


ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 

  ดร.เทพ เมนะเศวต
2518 - 2519
 
นายสำราญ ฤทธิ์รักษา
2519 - 2526 และ
2527 - 2530
นายอุรุพันธุ์ บุญประกอบ
2526 - 2527
นายบุญเลิศ ผาสุก
2530 - 2534
นายวิรัช จารุสมบัติ
2534 - 2536
นายโกเมศ เจริญพานิช
2537 - 2539
นายอุดม ปาติยเสวี
2539 - 2540
นายสมศักดิ์ จุลละศร
2540 - 2541
ดร.อนันต์ สาระยา
2541 - 2545
นายสมศักดิ์ ปราโมกข์ชุติมา
2545 - 2547
นายรังสรรค์ ฉายากุล
2547 - 2550
ดร.จุมพล สงวนสิน
2551 - 2554
นายมาโนช รุ่งราตรี
2554 - 2559
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง
2560 - 2561
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
2561 - 2562
ดร.นฤพล สุขุมาสวิน
2562 - 2563

   นายอำนวย  คงพรหม

       2564 - ปัจจุบัน