งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2  

 บริการประชาชน  คลังความรู้ สำหรับประชาชน


งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์อนูเบียส เพื่อเพิ่มอัตราการแตกหน่อ คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การสะสมของไนโตรเจนในน้ำและคุณภาพน้ำในระบบเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบปิด คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ไม้น้ำใบพายมวกเหล็ก 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 2 การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ตามหลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศ      คลิ๊กอ่าน