งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1  

 บริการประชาชน  คลังความรู้ สำหรับประชาชน


งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การเก็บรักษาพันธุ์ไส้ปลาไหล Baclaya longifolia เพื่อประโยชน์ด้านทรัพยากรประมง คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การตอบสนองในลักษณะเชิงเพาะเลี้ยงปลากดแก้วที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นที่ 2 คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง Proposed Possible Solutions to Implement Port State Measures Agreement in Southeast Asia คลิ๊กอ่าน

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง อนุกรมวิธานพืชน้ำสกุล Echinodorus ในประเทศไทย คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานปลากัดไทยเพื่อการส่งออก คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการขยายพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงจงหวัดในเขตทะเลชายฝั่งระยะ 12 ไมล์ทะเล คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทรัพยากรปลากัดสู่การเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทย คลิ๊กอ่าน 

งานวิจัยน่ารู้ 2561 ฉบับที่ 1 เรื่อง การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรีด้วยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ คลิ๊กอ่าน