หน่วยงานภายใน 


มีหน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง 6 แห่ง และหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืช 3 แห่ง

 

  1. กลุ่มบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมง

  2. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงพิจิตร

  3. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงตาก

  4. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงเชียงราย

  5. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงชัยภูมิ

  6. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี

  7. หน่วยบรูณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงนครศรีธรรมราช

  8. หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

  9. หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

  10. หน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชหนองหาร จังหวัดสกลนคร