หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


หน้าที่ความรับผิดชอบกลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล 


กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


(1)     ดูแล รักษา ปรับปรุง และฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมประมง
(2)     ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้งาน
(3)     จัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ และจัดสร้างฐานข้อมูล           สารสนเทศส่วนกลางเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้  
(4)     กำกับ ดูแล และควบคุมการใช้มาตรฐานข้อมูล 
(5)     วิเคราะห์ กำหนด และควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
(6)     วิเคราะห์ กำหนด และจัดทำแผนระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
(7)     บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็น                ปัจจุบันและพร้อมใช้งาน
(8)     ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำรายงานหรือระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เสนอผู้บริหาร             กรมประมง
(9)     พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center : DOC)
(11)    ให้บริการทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาแนะนำด้านบริหารจัดการฐานข้อมูล 
(12)    ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย