หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรม
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประมงและระบบประมวลผล
(๓) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศด้านการประมง ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบต่าง ๆ
(4)    กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานและบุคลากรของกรมประมงให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด
(5) ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการประมง
(6) ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย