วิสัยทัศน์/ภารกิจ 


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและสนับสนุนให้กรมประมงสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ภารกิจ
1.ตรวจสอบและรับรองเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งการก่อหนี้ผูกพันเงินรายได้ เงินยืมราชการ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินพิเศษอื่นๆ ของแต่ละส่วนราชการในสังกัดกรมประมง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของกระทรวง
2.ช่วยฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอวิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขป้องกันการทุจริตรั่วไหลในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ ติดตามประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับของกรมประมง ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
2. สนับสนุนให้กรมประมง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดี

เป้าหมาย
1. ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
2. รายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเป้าหมายในแต่ละปี

ขอบเขตการตรวจสอบภายใน
1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน
2. สอบทานการปฏิบัติงานและการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบ รวมทั้งกฎหมาย
3. สอบทานความเหมาะสมของการรักษาทรัพย์สิน และทดสอบการมีอยู่จริง