กฎหมายประมง 


พรบ.ประมง 2558 (ฉบับปัจจุบัน)

ส่วนอนุญาต/มาตรการประมง

พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

กฎกระทรวง

-กฎกระทรวงกำหนดค่าอากรและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง พ.ศ. 2559

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงน้ำจืดในที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559

-กฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559

-กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. 2559

-กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559

-กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ. 2559

ระเบียบกรมประมง

-ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ หรือปัจจัยการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

-ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑

-ระเบียบ กรมประมง ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๑

ประกาศกรมประมง

-ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙

-ประกาศกรม ประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๙

-ประกาศกรม ประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

-กฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๙

-ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมงที่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงน้ำจืด พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ 2)

-ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘

-ประกาศกรม ประมง เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซาก ของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๘

-ประกาศกรม ประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับโอนใบอนุญาต คำขอใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่า คุ้มครองการครอบครองและการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและ ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

-ประกาศกรม ประมง เรื่อง กำหนดแบบบัญชีแสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำรวมทั้งหลักเกณฑ์การ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ สัตว์ป่า ต้องจัดทำและยื่นหรือแจ้งต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

-ประกาศกรม ประมง เรื่อง กำหนดรายละเอียดบัญชีรับ และจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่ารวมทั้งกำหนดแบบบัญชี สถิติ ที่ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ต้องจัดทำตามกฎ กระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

-ประกาศกรม ประมง เรื่อง การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า รวมทั้งการแจ้งและการอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่าน ด่านตรวจสัตว์ป่าตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕