ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูร้อน


ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูร้อน 


หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน โดยอาจต่อเนื่องยาวนานถึงกลางเดือน พ.ค.ทำให้ปริมาณน้ำ ทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำชลประทานลดน้อยลงและอาจไม่เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สภาวะดังกล่าวอาจทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้

ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูร้อน

1. ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงให้สูญเสียน้อยที่สุด

2. หาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม

3. จับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดออกจำหน่ายหรือบริโภคก่อน เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในบ่อหรือกระชัง

4. ลดการให้อาหารสัตว์น้ำลง โดยเฉพาะอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย

5. ถ้าต้องปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยง ให้ปล่อยในปริมาณที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าปกติ หรือปล่อยสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงให้น้อยลง

6. ควรงดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ แต่ถ้าจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีผลกระทบกับการกินอาหารและการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำโดยตรง

7. หมั่นสังเกตอาการต่างๆของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หากผิดปกติจะได้แก้ไขทันการณ์

8.ควรงดเว้นการเลี้ยง โดยให้ทำ การตากบ่อฆ่าเชื้อโรคในช่วงหน้าร้อนนี้แทนเพื่อเตรียมไว้เลี้ยงสัตว์น้ำในรอบต่อไป

 หากมีปัญหาหรือพบความผิดปกติของปลาให้ติดต่อประมงจังหวัด ประมงอำเภอหรือหน่วยงานของกรมประมงในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด