นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสวท.นราธิวาส ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส"


[2023-04-20] จังหวัดนราธิวาสกำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์จะทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที.. [2023-04-04] นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้าน Fisherman Sho.. [2023-04-04] นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหว.. [2023-03-16] พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.. [2023-03-09] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 8 มีนาคม 2566.. [2023-03-02] นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสวท.. [2023-02-18] รายงานการถอดบทเรียน "ธนาวิทย์ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม.. [2023-02-07] ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-01-30] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 30 มกราคม 25.. [2023-01-27] ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 27 มกราคม 25.. อ่านทั้งหมด 

นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสวท.นราธิวาส ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส" 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสลิดทองบางนรา สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสวท.นราธิวาส ในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส"

โดยการดำเนินการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยในช่วงปี 2561-2563 จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง

- การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

- การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)

- การจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

- การประกาศสัตว์น้ำควบคุม

- การกำหนดพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่

- โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง มีการจัดสรรเงินอุดหนุนชุมชนละ 1 แสนบาท เพื่อกิจกรรมสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ (ซั้งไม้ไผ่ ซั้งเชือก) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมสนับสนุนเครื่องมือทำการประมง

- โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร อาทิ กิจกรรมการสร้างแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ที่อำเภอตากใบ

- โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) ได้แก่ การอบรมหลักสูตรการทำการประมงพื้นบ้านและการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปูกล่องในบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติ

- กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะ สู่ตลาดออนไลน์

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/.../detail/TCATG230301134940150