ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 18 สิงหาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 18 สิงหาคม 2565 


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการประมงสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส และประมงอำเภอเจาะไอร้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ้นค้าเกษตรด้านการประมงและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมง ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส