ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 16 สิงหาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 16 สิงหาคม 2565 


วันที่?  16 สิงหาคม 2565 นายเรวัตร? คงประดิษฐ์? ประมงจังหวัดนราธิวาส?  มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอแว้งรับผิดชอบอำเภอสุคิริน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้โครงการสงเสริมประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนโครงการประชารัฐในจังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์    และการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 80 ราย ณ ห้อง E-learning โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส