ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 มิถุนายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 28 มิถุนายน 2565 


วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปูในกล่องบริเวณแหล่งน้ำธรรมชาติ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี