ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 24 มิถุนายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 24 มิถุนายน 2565 


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ เข้าประชุมเพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2562-2565 "โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจ ในภาพรวมของกรมประมงที่ดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอของสงขลาโดยมีนายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลตอบรับของกลุ่มวิสาหกิจ ณ บ้านเกษตรกร (นางมารีย๊ะ โต๊ะเซ็ง) ม.7 บ้านปะลุกาแปเราะ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มแม่บ้านประมงฯ และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ