ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 มิถุนายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 23 มิถุนายน 2565 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอระแงะ ลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมง ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง ของนายอับดุลกอเดร์  เจ๊ะเด็ง หมู่ที่ 10 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย