ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 25 เมษายน 2565 


วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.00-16.30 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมครั้งนี้