ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2565 


วันที่ 19 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์  ประมงจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้ประมงอำเภอเจาะไอร้องลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง (ศพก.เครือข่ายด้านประมง) นายสะตอปา มามะ ม.11 ต.มะรือโบออก ได้จับผลผลิตปลาดุก โดยคัดขนาดตัวใหญ่ทยอยขาย ขนาด 3-4  ตัว/กก.ราคากิโลกรัมละ 70  บาท ขายแบบชำแหละ และนางพิมพา สุขสบาย ม.10  ต.มะรือโบออก ซึ่งเลี้ยงปลาดุก ผลผลิตที่ได้บริโภคและแจกจ่าย