วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 


วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมง บริเวณคลองตากใบ อย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน และติดตามการดำเนินงานการขอรับรองมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้านของสมาชิกองค์กรกลุ่มเฝ้าระวังการทำประมง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้สมาชิกของกลุ่มฯ ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อกำหนดกติกาของชุมชนไว้