นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำปลาหมอและปลาดุก ของเกษตรกร


นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำปลาหมอและปลาดุก ของเกษตรกร 


วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัตร คงประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ ติดตามการจับผลผลิตสัตว์น้ำปลาหมอและปลาดุก ของเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมงและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ นายยาฮยา ปะดอ เลขที่ 36 ม.1 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ ทะเบียนฟาร์ม 9601014035 โดยเกษตรกรใช้วิธีทยอยจับ จำหน่าย,บริโภคและแจกจ่าย คิดเป็นรายได้เพิ่มขึ้น 2,500 บาท