นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส 


วันที่ 17 มกราคม 2565 นายเรวัตรคง ประดิษฐ์ ประมงจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 7 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ดังนี้
-  โครงการส่งเสริมส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนดาราวิทยา หมู่ที่ 9 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
-  โครงการฟื้นฟูรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้มเงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ณ กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านฮูลู หมู่ที่ 3   ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
-  โครงการมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเยี่ยมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาพลวงชมพูและเกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง ม.1 ประจำต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส