ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 ธ.ค. 64 


วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสำรอง อินเอก เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุการเกษตร ดำเนินการตรวจรับวัสดุการเกษตร งวดที่ 3 ครั้งที่ 11 จำนวน 2 รายการ พันธุ์ปลานิล ขนาด 5-7 เซนติเมตร จำนวน 37,800 ตัว และอาหารสัตว์น้ำชนิดเม็ดลอยน้ำ จำนวน 54 กระสอบ (1,080 กิโลกรัม) เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ จำนวน 54 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผลการตรวจรับเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา การส่งมอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย