สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอเมืองปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 852 ครั้ง

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสุนิตติ์ โรจน์พิทยากูล ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายสมชาย ชุณหภากร ประมงอำเภอเมืองปัตตานี ออกตรวจตลาดสดแบบบูรณาการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย บริเวณตลาดสดหน้าศูนย์การค้าไดอาน่าปัตตานี (ตลาดพิธาน) สุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำ 1 ตัวอย่าง ปลาจะลาเม็ด 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีสารฟอร์มาลินเจือปนในสัตว์น้ำดังกล่าว