สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดพื้นที่จำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 145 ครั้ง

 

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กระทบต่อธุรกิจอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำในวงกว้าง ส่งผลให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในสินค้าสัตว์น้ำ ทำให้เกษตรกรและชาวประมงไม่สามารถจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำได้

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดเตรียมร้านจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง บริเวณสะพานปลา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและลดผลกระทบแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงทั้งด้านราคาและปริมาณที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งความประสงค์มายังสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี