สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 671 ครั้ง

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี จัดประชุมหารือเรื่อง การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 เพื่อพิจารณาเขตพื้นที่แหล่งน้ำที่จะกำหนดเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับพื้นที่แหล่งน้ำที่อยู่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบตามระเบียบของหน่วยงานต่างๆ โดยมี เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการ อาทิผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าโคกโพธิ์ หัวหน้าสถานีพัฒนาทระพยากรป่าชายเลนที่ 39(ปัตตานี) ผู้แทนำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายกมล ผิวเหมาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี และประมงอำเภอที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม