สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอไม้แก่น 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 193 ครั้ง

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายไตรรัตน์  อังคสุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ประมงอำเภอไม้แก่น นางสาววรนุช ยามารี ร่วมกับนางกรกช สรรเพ็ชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางสาวฉวีวรรณ ทวีรัตน์ นักวิชาการประมง นายอับดุลรอศักดิ์ อีแต นักวิชาการประมง ร่วมออกนิทรรศการสาธิตการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก งานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 มีกิจกรรมการปล่อยแตนเบียนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำ และแข่งขันลิงขึ้นมะพร้าว โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอไม้แก่น หน่วยกำลังในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(เครือข่าย) ม.4 บ.กระจูด ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี แล้วเสร็จด้วยความเรียบร้อย