สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 308 ครั้ง

 

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๓๐ น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสพิศ  มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ครั้งที่ ๒ โดยมีนายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก. อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายประภักดิ์  เขียวดำ ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลทั้ง ๔ ตำบล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย