สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สำนักงานประมงอำเภอทุ่งยางแดง 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 435 ครั้ง

 

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ประมงจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวโสพิศ มะสะ ประมงอำเภอทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนางสุภัควี บุญมี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวมาสือนะ ดิง เจ้าหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กลุ่มทำปลาส้มบ้านแลแวะ ม.2 ต.ตะโละแมะนา โดยได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด พร้อมเสนอแนะช่องทางการจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ  ตลอดจนถึงสอบถามถึงปัญหาของกลุ่มที่ได้ดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย