สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวปัตตานี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อ่าวปัตตานี 

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 62 ครั้ง

 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะทำงานฯ เข้าร่วมหารือกับ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี และนายสมชาย แสงกลัด ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่อ่าวปัตตานี พร้อมนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนางานด้านประมงในพื้นที่ เช่น ควรให้กรมประมงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ