การประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564.. [2021-04-19 ] สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เปิดรับจดทะเบียนก่อตั้ง องค์ก.. [2021-04-19 ] ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๖-๒๕๕๖๓ และมาตรฐาน GAP กรมประมง.. [2021-04-19 ] มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเ.. [2021-04-19 ] ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่.. [2021-04-06 ] กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่.. [2021-04-01 ] โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพ.. [2021-03-26 ] กรมประมง...รวมพลเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 459 ชุมชน จัดนัดกระช.. [2021-03-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเ.. [2021-03-23 ] ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประม.. [2021-03-23 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |  อ่าน: 53 ครั้ง

 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมย่อยเล็ก 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชานแดนภาคใต้ เพื่อประชุมหารือ การนำเรือออกนอกระบบเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (คบต.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการฯ โดยมีเรือประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 622 ลำ งบประมาณ 1,424.6636 ล้านบาท และเห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 304 ลำ เป็นเงินงบประมาณ 844.2649 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565