การประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


[2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปส.. [2022-05-27] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศท.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ติดตาม และสังเกตการณ์ตรวงรับและส่งมอบพัสดุ.. [2022-05-26] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเพาะ.. [2022-05-23] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี มอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเ.. [2022-05-20] สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสั.. [2022-05-20] ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิต.. [2022-04-29] กรมประมงขอเชิญชวนร่วมประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ.. [2022-04-22] การยื่นคำขอครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง.. [2022-04-21] ประมงจังหวัดปัตตานี ติดตามผลการดำเนินการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  


วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมย่อยเล็ก 1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดชานแดนภาคใต้ เพื่อประชุมหารือ การนำเรือออกนอกระบบเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (คบต.) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการฯ โดยมีเรือประมงพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 622 ลำ งบประมาณ 1,424.6636 ล้านบาท และเห็นชอบให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 304 ลำ เป็นเงินงบประมาณ 844.2649 ล้านบาท สำหรับจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการในปีงบประมาณ 2565