กิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ณ บ้านเจ้าไหม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


[2022-09-26] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ.. [2022-09-15] หน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัง.. [2022-09-15] เยี่ยมชมให้กำลังใจการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.. [2022-09-15] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-13] วันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 3.. [2022-09-13] ประเมินสภาพเรือในพื้นที่จังหวัดตรัง.. [2022-09-13] ร่วมคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตาม.. [2022-09-13] โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัต.. [2022-09-05] ร่วมจัดโครงการ "อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง".. [2022-08-26] ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังค.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ณ บ้านเจ้าไหม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


       วันที่ 7 สิงหาคม 2565 สำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ชุมชนเครือข่ายธนาคารปูม้าจังหวัดตรัง และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกันตัง จัดกิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ณ บ้านเจ้าไหม หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

      โดยช่วงเช้าร่วมกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาตำบลเกาะลิบง จัดกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลบริเวณหาดมดตะนอย และช่วงบ่ายจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า
90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน โดยมีนางสาวสุณัฐชาโล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับมอบหมายจากดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ และร่วมปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 90 ล้านตัว เพื่อเพิ่มปริมาณลูกพันธุ์ปูม้าและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปูม้าในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรัง ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมง มีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนประมงชายฝั่ง และเป็นการหนุนเสริมกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนชายฝั่งในจังหวัดตรัง ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป