บริการโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร มีการแจกพันธุ์


[2022-09-26] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ.. [2022-09-15] หน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัง.. [2022-09-15] เยี่ยมชมให้กำลังใจการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.. [2022-09-15] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-13] วันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 3.. [2022-09-13] ประเมินสภาพเรือในพื้นที่จังหวัดตรัง.. [2022-09-13] ร่วมคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตาม.. [2022-09-13] โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัต.. [2022-09-05] ร่วมจัดโครงการ "อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง".. [2022-08-26] ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังค.. อ่านทั้งหมด 

บริการโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร มีการแจกพันธุ์ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับนางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรังและนางสาวพัชรี ซุ่นสั้น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง พร้อมด้วยจำหน้าที่ประจำหน่วยงานออกให้บริการโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร มีการแจกพันธุ์ปลาน้ำจืดแก่ตัวแทนศูนย์ ศพก,พันธุ์ปลาสวยงาม(ปลาหางนกยูง),แหนแดงอาหารลดต้นทุน ,จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง,จุลินทรีย์ ปม1.และสาธิตการเลี้ยงกบคอนโดจากวัสดุเหลือใช้ โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานมีเกษตรกรและประขาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง