ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอหาดสำราญ


[2022-09-26] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ.. [2022-09-15] หน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัง.. [2022-09-15] เยี่ยมชมให้กำลังใจการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.. [2022-09-15] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-13] วันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 3.. [2022-09-13] ประเมินสภาพเรือในพื้นที่จังหวัดตรัง.. [2022-09-13] ร่วมคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตาม.. [2022-09-13] โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัต.. [2022-09-05] ร่วมจัดโครงการ "อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง".. [2022-08-26] ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังค.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอหาดสำราญ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


     วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางกาญจนา เตี้ยวซี นักวิชาการประมงชำนาญการ พร้อมด้วยนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้างรายได้ในครัวเรือนเพื่อขจัดความยากจนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำ ฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานกระชังบก และมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดสำราญ และที่ทำการกำนัน ต.บ้าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง