เยี่ยมเยียนธนาคารปูม้า บ้านหาดยาว และเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า


[2022-09-26] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ.. [2022-09-15] หน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัง.. [2022-09-15] เยี่ยมชมให้กำลังใจการทำเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.. [2022-09-15] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-09-13] วันกินปูม้าตรัง ครั้งที่ 3.. [2022-09-13] ประเมินสภาพเรือในพื้นที่จังหวัดตรัง.. [2022-09-13] ร่วมคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตาม.. [2022-09-13] โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัต.. [2022-09-05] ร่วมจัดโครงการ "อนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง".. [2022-08-26] ร่วมตรวจบูรณาการการร่วมกันใช้กฎหมายในทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังค.. อ่านทั้งหมด 

เยี่ยมเยียนธนาคารปูม้า บ้านหาดยาว และเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนธนาคารปูม้า บ้านหาดยาว  และเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ บ้านหาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง8/7/2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง เยี่ยมเยียนธนาคารปูม้า บ้านหาดยาว  และเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ บ้านหาดยาว ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง