โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ


[2022-08-11] ร่วมมอบพันธุ์ปลาและป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง.. [2022-08-08] กิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจั.. [2022-08-05] บริการโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสา.. [2022-07-27] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2022-07-21] ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้าง.. [2022-07-20] ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้าง.. [2022-07-19] ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้าง.. [2022-07-19] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง.. [2022-07-12] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ปี 2564-2568.. [2022-07-12] เยี่ยมเยียนธนาคารปูม้า บ้านหาดยาว และเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีปล่อยล.. อ่านทั้งหมด 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวลัทธิดา พักตร์จันทร์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาววรรณวิสา เสกธีระ นักวิชาการประมง ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองตรัง ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปปลาหมอเพื่อเพิ่มมูลค่า" โดยมี รศ.ชมพูนุช โสมาลีย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และฝึกอบรม ซึ่งเมนูที่ได้ฝึกปฏิบัติวันนี้ ได้แก่ 1.ปลาหมอแดดเดียว 2.ปลาหมอปรุงรส 3.ปลาหมอทรงเครื่อง 4.ปลาดุกแดดเดียว  ณ สหกรณ์ชาวสวนยางรัษฎานุสรณ์ จำกัด ม.8 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง