โครงการพัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐาน


[2022-08-11] ร่วมมอบพันธุ์ปลาและป้ายโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง.. [2022-08-08] กิจกรรม “สานพลัง คืนปูม้าสู่ทะเลตรัง 90 ล้านตัว” ภายใต้โครงการบริหารจั.. [2022-08-05] บริการโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสา.. [2022-07-27] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ.. [2022-07-21] ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้าง.. [2022-07-20] ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้าง.. [2022-07-19] ร่วมฝึกอบรมโครงการการเลี้ยงสัตว์น้ำและทำการประมงเพื่อการบริโภคและสร้าง.. [2022-07-19] โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง.. [2022-07-12] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ปี 2564-2568.. [2022-07-12] เยี่ยมเยียนธนาคารปูม้า บ้านหาดยาว และเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีปล่อยล.. อ่านทั้งหมด 

โครงการพัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


   วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายณัฐรัฐ พรเดชอนันต์ ประมงจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางสาวศิริน  ทิพย์ สังข์จีน เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายปฏิปัน ณ พัทลุง นักวิชาการประมง ร่วมกับนายเสกสรรค์ มัจฉา ประมงอำเภอหาดสำราญ และเจ้าหน้าที่กองพัฒนา ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวประมงพื้นบ้านและผู้แปรรูปสินค้าประมงมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน และสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานฯ จนได้รับการรับรองในอนาคต ณ ธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง