ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก


[2022-06-30] โครงการพัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู.. [2022-06-30] โครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยโข่ง ในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในกา.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังอ่างเก็.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-28] ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. [2022-06-28] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-27] ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ่อห.. [2022-06-27] โครงการ ผู้ว่าฯ ตรังพาชมสวนทุรียนดี ที่วังวิเศษ.. [2022-06-23] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาขีพฯ ขององค์กรชุมชนประมงท้องถ.. [2022-06-22] ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565  นางสาวอรุณี มานะกล้า นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตรัง นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรังวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  นางสาวอรุณี มานะกล้า นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตรัง นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน และนายจุมพล ขุนทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง