พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด


[2022-06-30] โครงการพัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเข้าสู.. [2022-06-30] โครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยโข่ง ในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในกา.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชังอ่างเก็.. [2022-06-30] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-28] ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558.. [2022-06-28] ลงพื้นที่เกษตรกรต้นแบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model).. [2022-06-27] ร่วมประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ่อห.. [2022-06-27] โครงการ ผู้ว่าฯ ตรังพาชมสวนทุรียนดี ที่วังวิเศษ.. [2022-06-23] ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาขีพฯ ขององค์กรชุมชนประมงท้องถ.. [2022-06-22] ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่.. อ่านทั้งหมด 

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 1 เมษายน 2565 นายโกวิทย์ เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 90,000 ตัว โดยมีนายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางสาวอรุณี มานะกล้า รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตรัง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดพิธีฯครั้งนี้  สำหรับพันธุ์ปลาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง